Commissies

Disciplinaire commissie

De Disciplinaire Commissie spreekt zich uit over sancties bij het niet naleven van alle door de vereniging en/of sporttakcommissies uitgevaardigde reglementeringen en besluiten. In dit kader kan zij de medewerking vragen van de aangesloten clubs en/of toegetreden leden en iedereen horen die zij daartoe nuttig acht. Personen betrokken bij de procedure die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen zich op eigen kosten door een beëdigd tolk laten bijstaan.

De Disciplinaire Commissie bestaat uit :

 • Bart Turcksin, IDA (snelschaatsen)
 • Myriam De Pauw, IDA (kunstschaatsen)
 • Christel Weymeersch, KPL (kunstschaatsen)

E-mailadres Disciplinaire Commissie: dc@vlsu.be 

 

Geschillencommissie

De Geschillencommissie is bevoegd voor alle betwistingen tussen clubs aangesloten bij de vereniging, en tussen aangesloten clubs en hun leden (o.a. transfergeschillen). De partijen die een beroep doen op de Geschillencommissie erkennen daarbij de bevoegdheid van de commissie om tot een uitspraak te komen via arbitrage. In dit kader kan zij de medewerking vragen van de aangesloten clubs en/of toegetreden leden (o.a. inzage vragen in geschriften en boekhoudingstukken) en iedereen horen die zij daartoe nuttig acht. 

De Geschillencommissie bestaat uit :

 • Sheila Lauwers, IDA (snelschaatsen)
 • Pierre Goyvaerts, KHM (kunstschaatsen)
 • Myriam De Pauw, IDA (kunstschaatsen)
 • Roger Broeckx, NOT (kunstschaatsen)

E-mailadres Geschillencommissie: gc@vlsu.be

 

Commissie gezond en ethisch sporten (CGES)

De Commissie Gezond en Ethisch Sporten is een onafhankelijk adviesorgaan dat zowel aan de vereniging, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en vragen rond ethisch sporten en, op eigen initiatief of op basis van de problemen die haar worden gesignaleerd, aan de vereniging richtlijnen kan geven omtrent het te voeren beleid inzake ethisch sporten. De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond sporten beleid van de vereniging, en dit zowel op niveau van de vereniging als op niveau van de clubs en de sporters.

De Commissie Gezond en Ethisch Sporten bestaat uit :

 • Dr. Mathias Peeters, arts, voorzitter
 • Louis Vanderbleeken, vast lid – sportdiëtist
 • Marij Timmerman
 • Gerda Vandezande

Voor zover het geen concrete casussen betreft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, worden als adviserend lid ook betrokken:

 • Hanna Mariën

E-mailadres Commissie Gezond en Ethisch Sporten: cges@vlsu.be

E-mailadres Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit : api@vlsu.be

 

Zie hieronder een overzicht van het stappenplan hoe en waarom je terecht kan komen bij de verschillende commissies: 

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE