Gezond en Ethisch Sporten

Commissie Gezond en Ethisch Sporten (CGES) 

De VLSU beschikt over een Commissie Gezond en Ethisch Sporten. Deze commissie is een adviesorgaan dat zowel aan de VLSU, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en vragen rond gezond en ethisch sporten. Op basis van de problemen die worden gesignaleerd, kunnen richtlijnen gegeven worden aan de VLSU omtrent het te voeren beleid inzake gezond en ethisch sporten.

De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond sporten beleid van de VLSU, en dit zowel op niveau van de VLSU als op niveau van de clubs en de sporters.

De commissie komt minstens eenmaal per jaar samen en geeft advies over, onder meer, volgende thema’s :

 • Medische geschiktheid
 • Blessurepreventie
 • Actuele medische vragen
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Ethische code
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Dopingcode

Gezond sporten

 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Op advies van de Commissie Gezond en Etische Sporten gaan VLSU samen met de clubs van start met een nieuwe procedure voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek.
Voor meer informatie kan je terecht op volgende VLSU pagina: https://www.vlsu.be/sportmedische-keuring

 • Medisch team

De federatie betrekt een medisch team bij het uitwerken van het gezond sporten beleid.

Ethisch sporten

 • Aanspreekpunt integriteit (API).

Anne Docxk (anne.dockx@vlsu.be) is vanuit de VLSU aangesteld als aanspreekpersonen integriteit (api@vlsu.be). Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (pesten) of lichamelijke en seksuele integriteit (meldpunt). De API van de VLSU is ook de contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

 • Club API

Op clubniveau kan een Club API worden aangesteld. Een Club API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en bij voorkeur opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn. KLIK HIER om meer te weten te komen over Club API's. 

 • Gedragscodes

VLSU stelt gedragscodes ter beschikking voor de verschillende doelgroepen (schaatsers, trainer, bestuur, officials, ouders en supporters). De  gedragsregels (KLIK HIER) draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

 

Preventie, vorming en sensibilisering

 

De VLSU wil samen met clubs, trainers en lesgevers inzetten op het creëren van een veilige sportomgeving voor jong en oud. Een omgeving waar zowel kinderen, jongeren en volwassen met elkaar leren omgaan en zich volledig kunnen ontplooien. Het is onze plicht om er alles aan te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

 

 

Hieronder kunnen jullie documenten, websites, apps en webinars terugvinden die nuttig kunnen zijn bij de begeleiding en ondersteuning van recreatieve en competitieve atleten.

Nuttige documenten

Nuttige websites

Nuttige apps

Webinars